روش های ارسال کالا

ارسال کالای خریداری شده در تهران:

پست (دریافت هزینه پیش از ارسال)

تیپاکس (پرداخت به صورت پس کرایه)

پیک موتوری (پرداخت به صورت پس کرایه)

ارسال کالای خریداری شده در دیگر استانها:

پست (دریافت هزینه پیش از ارسال)

تیپاکس (پرداخت به صورت پس کرایه)

باربری (پرداخت به صورت پس کرایه)